ข้อมูลที่ดินสำหรับคนต่างด้าว

การขอได้มาซึ่งที่ดินของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก (วัดบาทหลวงโรมันคาธอลิค)(ที่ มท 0515/ว22945 ลว 27 ส.ค. 2551)

Thai

 

การขอได้มาซึ่งที่ดินหรือห้องชุดของรัฐบาลต่างประเทศ(สถานเอกอัครราชทูต) (ที่ มท 0515/ว 22539 ลว 25 ส.ค. 2551)

Thai

 

การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น (ที่ มท 0515/ว 2227 ลว 21 ก.ค. 2551)

Thai

 

การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น (ที่ มท 0515/ว 2430 ลว 21 ก.ค. 2549)

Thai

 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ขอได้มาซึ่งที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด

Thai

 

ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าวและนิติบุคคล
ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว พ.ศ. 2547

Thai

 

ตั้งบริษัทจำกัดขึ้นรับโอนที่ดินไว้เพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว

Thai

 

สรุปการได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว

Acquisition of Land by Alien,

Thai

English

สรุปการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าว
Acquisition of Condominium Unit by Alien

Thai

English

การได้มาซึ่งที่ดินหรือห้องชุดของคนต่างด้าว และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว

Application For Acquisition of Land or Condominium Units by
Aliens And Persons Connected With Aliens

Thai

English

สรุปการเช่าที่ดินของคนต่างด้าวเพื่อพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม
Hire of Immovable Property for Commerce and Industry by Alien

Thai

English

การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว

The Acquisition of Land for Residential Purpose by Aliens

Thai

English

ตั้งบริษัทจำกัดขึ้นรับโอนที่ดินไว้เพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้าว

Thai

 

การจำหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าว

Thai

 

การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

Thai

 

การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น

Thai

 

การขอได้มาซึ่งที่ดินหรือห้องชุดของคนสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว

Thai

 

การขอได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าวโดยได้รับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมตามมาตรา 93
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

Thai

 

การขอได้มาซึ่งที่ดินของคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว

Thai

 

หลักฐานที่คนต่างด้าวและนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าวต้องนำมาแสดงเพื่อขอได้มาซึ่งกรรมสิทธิในห้องชุด

Thai

 

การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๒๐๑๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙

Thai

 

การขอได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙

Thai